کشته شدن 13 نفر و زخمی در مورد نفوذ ایران در محور ایران