نگران گسترش دادن به واسطه قوانین جدید اتحادیه اروپا