او پرسید: اگر این اسکن در جارو برقی, نصب بود صدای: