فاطمیه دوم| مداحی کریمی در شب دوم چهار 96 - "بابا با پای پر کردن دوباره بازسازی شد"