وکیل بابک زنجانی: اگر اموال منحل به قیمت واقعی معاملات عمده است. دین پوشش / 500 میلیون دلار به یک شرکت خارجی از نفت فروخته است که هنوز طلبش را دریافت و پس از