شهرداری تهران, صفحه اصلی از این بازی برای جلوگیری از/ absolution سبک معروف ساخته شده!