چین پناهندگان افغان در ایران کمک کرده است و ... میلیون دلار برای مواد غذایی است.