شعار علیه اسرائیل و در حمایت از علی کریمی در حال حرکت