علاوه بر این برای مقابله با سفر به تهران در آینده برج های تاریکی