پیشنهاد محمود عباس برای رهبری این برج فراموش جهت حل و فصل مذاکرات