در مواجهه با "یک فضای تحمل و مذاکرات" بین کره و حرفه ای