به منظور تعيين اثرات ۸ درصد از برق مصرف شده در بودجه ۹۷