نویسنده انگلیسی: سرنوشت حاکمان عرب شبیه به سیستم پهلوی