موفقیت بانک شهر در حمایت از مدیریت شهرستانها و اجرای پروژه های