صالحی امیری: امیدواریم که مشکلات مالی از کمیته ملی المپیک در سال 97 کمتر از این سال است.