ایران ورزشی, روزنامه, گزارش, ۲۵ بهمن; افتتاحیه سرخ !