ثبات در اولین مسابقه از لیگ قهرمانان آسیا به راهنمای آمار