از طرف: دولت بحرین تا رسیدن به دولت تنها از پا در خواهد آورد