اولین متهم, رکورد, دخالت در انتخابات را به زودی دستگیر می شود