تصویر; آمادگی مسا در آستانه آغاز یک برنامه پر مشغله بارسلونا