نگاهی به مقدار مطلق از مزارع به داوران جرم سیاسی/اعضای هیات باید به فاصله کمی تغییر.