عادی سازی روابط میان برخی کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی آسیب ،