علیرضا کریمی حضور در مسابقات قهرمانی جهان و جام جهانی از دست داد