خرید معاهده پول, بانک, ایران, عراق, سوریه/بانک مرکزی گفت: