درخواست قصاص برای جوانی به شوهر dermod علاقه به فرهنگ است.