یک پیام از ولایات درجه بهبود روابط سیاسی بنابراین به عنوان حفظ دستاوردهای میدانی