آنجا سفر به این منطقه با توجه به شکست دو و میدانی و نظامی ایالات متحده در کشورهای اسلامی است