هر گونه افزایش در حداقل دستمزد باید شامل بازنشستگان در حال حاضر نیز