ظریف: تحکیم دوستی بین ایران و هند, مهم ترین دستاورد این سفر معنوی است