۵۰ هزار صندلی های خالی و میلیون ها نفر از پشیمانی!