آمریکا ۴۰ سال است به درستی اطلاع از وضعیت ایران است