ترکیه و ایالات متحده آمریکا را به قطع روابط تهدید کرد