اکبر عبدی: "آقا" در زمان بیماری به دنبال شرایط بود