موضوع: قرعه کشی در برابر الريان به منظور ثبات برنده بود