رشد نوکیا فروش ۴ میلیون گوشی در طول فصل گذشته از سال ۲۰۱۷