بحران آب است دو طرفه. فقط نوک کوه یخ است / این همه آب کشاورزی که در آن مصرف کند ؟