مدارس نمونه دولتی در دوره اول از دبیرستان برداشته شود