بدترین چیزهایی است که سیستم گیرنده می تواند اجازه می دهد!