فرصت دیگری است برای شکستن شیشه ... / زیدان واقعی; یک شب از عشق یا شام آخر است ؟