اولین باشگاه است که دارای تخصص در تیراندازی با کمان