شرایط معافیت مدارس از پرداخت هزینه استفاده از آب و برق و گاز شناسایی