نوبخت: شوک نقطه در سال آینده ۴۶ هزار میلیون تومان است.