جزئیات این جنبش از خدمت نظامی اجباری وجود ندارد و در خارج از کشور اعلام کرد