جزئیات دیگری از برداشت محصول و بالا بودن قیمت حج 97