افتتاح 20 از رشته های ورزشی به رهبری مقام معظم رهبری