وزیر بهداشت از موریتانی به ایران/ آشنایی با نظام سلامت و بهره مندی از تجارب ایران