آخرین مورد از یک مناقصه بین المللی برای ساخت 2000 ماشین مترو