اقدام عجیب و غریب در اتحادیه جهانی کشتی در برابر ایران!