کاهش اعضای شورای صنفی نمایش/ پیشنهاد تغییر از مقررات را مشاهده کنید