شکست یک طرح ملی در زمینه فناوری اطلاعات به دلیل خرابکاری